ສັນຊາດຂອງ Antigua ແລະ Barbuda ໃບອະນຸຍາດຂອງພວກເຮົາ

ສັນຊາດຂອງ Antigua ແລະ Barbuda ໃບອະນຸຍາດຂອງພວກເຮົາ

ພົນລະເມືອງ Antigua ແລະ Barbuda - ໃບອະນຸຍາດຂອງພວກເຮົາ

ພາສາອັງກິດ
ພາສາອັງກິດ